Služby > Imigračné a relokačné služby

Imigračné
a relokačné služby

Poskytujeme plnú podporu pri riešení imigračných záležitostí pre cudzincov prichádzajúcich na Slovensko. Radi vám pomôžeme.

Služby v oblasti imigračného práva sú považované na Slovensku za právne služby. Vzhľadom na naše viac ako 15 ročné skúsenosti v tejto oblasti, poskytuje naša advokátska kancelária plnú podporu pri riešení imigračných záležitostí pre cudzincov prichádzajúcich na Slovensko. ProfiDeCon Slovakia poskytuje služby spojené so získavaním povolení na pobyt, s pracovným povolením, povolením na podnikanie či štúdium cudzím štátnym príslušníkom.

Úzko spolupracujeme so zamestnávateľom a (budúcim) zamestnancom. Obe strany plne chápu imigračný proces od jeho začiatku až do konca. Za týmto účelom vysvetľujeme krok za krokom všetky možné podrobnosti, poskytujeme pokyny o požiadavkách úradov a pripravujeme odhadovaný časový plán každého prípadu.

Pripravíme potrebnú dokumentáciu a prevedieme žiadateľa celým procesom až do udelenia pobytu na Slovensku.

Immigration services

Povolenie na pobyt za účelom zamestnania (občan z krajiny mimo EÚ/EHP)

Jednou z hlavných podmienok legálneho zamestnania sa na Slovensku v prípade štátnych príslušníkov 3. krajín (krajiny mimo EHP) je udelené povolenie na pobyt  za účelom zamestnania. Po vydaní tohto druhu povolenia majú držitelia možnosť pracovať na Slovensku na základe pracovnej zmluvy v zmysle slovenského práva (slovenskej legislatívy) zvyčajne po dobu 2 rokov. Tento druh povolenia je následne možné predĺžiť.

Prechodný pobyt za účelom podnikania (občan z krajiny mimo EÚ/EHP)

Ak chce štátny príslušník 3. krajiny podnikať na Slovensku či už vo forme živnostenského oprávnenia ako fyzická osoba alebo prostredníctvom založenej spoločnosti, musí mať udelené povolenie na pobyt za účelom podnikania. Po udelení povolenia na pobyt (ak nejde o občana OECD) začína byť jeho oprávnenie na podnikanie aktívne.

Okrem prípravy potrebnej dokumentácie ku podaniu žiadosti na cudzineckej polícii, vám radi pomôžeme i pri založení vašej spoločnosti alebo ohlásení živnosti.

Víza

Inbound

Poradíme a pomôžeme vám získať víza potrebné pre vstup do SR, či už sú to schengenské C víza alebo národné víza typu D v závislosti od účelu vašej cesty. Budeme vás sprevádzať celým procesom.

OUTBOUND

Vieme pomôcť aj pri získaní potrebných víz na cestu do krajín mimo Slovenskej republiky.

Overené služobné či súkromné pozvanie

Ak má občan SR alebo občan EÚ registrovaný na Slovensku, občan 3. krajiny s udeleným pobytom v SR alebo spoločnosť so sídlom na Slovensku záujem pozvať občana tretej krajiny na súkromnú návštevu alebo obchodné rokovanie a tento občan tretej krajiny potrebuje na vstup na Slovensko vízum, radi pomôžeme pri  procese overeného pozvania.

Registrácia občanov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru

Občania EÚ/EHP, ktorí majú v pláne ostať na Slovensku viac ako 90 dní, majú povinnosť sa zaregistrovať na príslušnom oddelení cudzineckej polície za účelom získania práva na pobyt občana EÚ, na základe ktorého im bude udelené slovenské rodné číslo. Tento druh povolenia na pobyt sa považuje za trvalý pobyt a je udelený na dobu 5 rokov s možnosťou predĺženia.

Zmena adresy

V prípade zmeny adresy na Slovensku má cudzinec povinnosť oznámenia tejto zmeny na príslušnom oddelení cudzineckej polície spolu so žiadosťou o vydanie nového pobytového preukazu. V prípade občana EÚ/EHP je lehota oznámenia 10 dní, štátny príslušník 3. krajiny má na oznámenie zmeny 5 dní.

Modrá karta

Je to typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Základnou podmienkou na jej získanie je vyššia odborná kvalifikácia v podobe vysokoškolského vzdelania. Modrá karta oprávňuje vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území SR, cestovať do zahraničia a späť v čase, na aký mu bola vydaná.

Získanie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Identifikujeme, či máte nárok na udelenie štátneho občianstva. Ak áno, pripravíme potrebnú dokumentáciu k žiadosti a budeme vás zastupovať nielen pri podaní samotnej žiadosti, ale aj v celom konaní.

Príprava dokumentácie

Súčasťou celého procesu získavania povolení pre cudzinca je príprava potrebných príslušných dokumentov a v prípade zahraničných dokumentov zabezpečenie ich úradného prekladu. Súčasťou nášho know-how je detailná znalosť procesu, právnej legislatívy a tým aj potrebnej dokumentácie.

Vodičský preukaz

Štátni príslušníci tretích krajín musia po 6 mesiacoch nepretržitého pobytu na Slovensku požiadať o výmenu vodičského oprávnenia na EÚ. V prípade potreby vám aj pri tejto službe budeme radi nápomocní.

Relocation services

Home Finding

Pomáhame klientom pri hľadaní si bývania podľa požadovaných kritérií. Zabezpečíme a zrealizujeme obhliadky vybraných nehnuteľností, okrem toho pripravíme a zrevidujeme i nájomnú zmluvu a sme k dispozícii až do momentu odovzdania kľúčov k nehnuteľnosti.

Orientačné služby

Radi klientom pomôžeme i s usadením sa na Slovensku. Asistujeme pri otvorení bankového účtu, hľadaní anglicky hovoriacich lekárov, škôl pre deti, radi pomôžeme s výberom vhodného poistenia, poradíme pri výbere mobilného operátora či poskytovateľa internetu a ostatných nevyhnutných záležitostí.

Odchod zo Slovenska

Aj odchod zo Slovenska má svoje pravidlá a povinnosti pre cudzieho štátneho príslušníka. Tieto môžu mať dopad na jeho prípadné pôsobenie v EÚ do budúcnosti. Klientom poradíme a zrealizujeme odhlásenie na úradoch, pomôžeme s výpoveďou nájomnej zmluvy alebo ukončením ďalších zmlúv.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom